Casus


Onderstaand filmpje toont een jongen die verwijderd wordt uit de klas. De docent meent dat de jongen niet meewerkte in de les, in de opinie van de jongen klopt dit niet. Nadat de jongen verwijderd is moet hij zich gaan melden en een uitstuurkaart gaan halen. Op deze kaart moet hij aangeven wat volgens hem de oorzaak is voor het verwijderen uit de les.

In deze casus laten we 4 verschillende reacties zien die de jongen zou kunnen geven op het eruitgestuurd worden:
  1. De jongen heeft Asperger
  2. De jongen heeft Dyslexie
  3. De jongen heeft ADHD
  4. De jongen heeft ODD
Met behulp van 4 verschillende reactie en een uitleg daarbij proberen wij duidelijk te maken hoe iemand met een stoornis omgaat met een conflict zoals getoond in het filmpje.

1. De jongen heeft Asperger


Naamloos.png

Tekst “formulier verwijderen leerling”

Ik werd er uitgestuurd omdat de docent dacht dat ik niks deed. Maar ik kan geen dictaat schrijven. Ik schrijf als hij stil is. En toen ik zei”ik ga niet” zei hij goed zo. Dan hoef ik toch niet te gaan. Maar hij bleef maar schreeuwen toen ben ik maar gegaan. En deze nieuwe docent ken ik niet eens.


Welke dingen vallen op in dit stukje??

1. De leerling kan geen dictaat schrijven.
2. De leerling snapt de cynische opmerking “ goed zo” niet.
3. De leerling heeft een slecht handschrift.
4. De leerling is vertrokken omdat de docent zo schreeuwde.
5. De docent was nieuw voor deze leerling.

Een leerling met het Asperger syndroom kan niet luisteren en schrijven. Ze kunnen zich moeilijk concentreren. Door tijdens het dicteren al na te denken over de inhoud van de tekst is het voor hun onmogelijk geconcentreerd te blijven schrijven, en kunnen zij het tempo niet meer bijhouden.
Bij gebruik van een smartbord kan de leerling de tekst digitaal krijgen. Forceer niet de leerling tot verplicht meeschrijven dit levert een averechts resultaat op.

De leerling zegt ik ga niet. Het antwoord van de docent “goed zo” wordt door een leerling met het Asperger syndroom als een letterlijk antwoord genomen. Hij mag dus blijven.
Probeer metaforen te vermijden. Cynisme en lichaamstaal wordt door een leerling met het Asperger syndroom niet begrepen.

Een leerling met het Asperger syndroom heeft een slechte fijne motoriek. Ze kunnen erg vreemde bewegingen met hun lijf maken zonder het in de gaten te hebben.
Probeer extra schrijflessen te organiseren. Een leerling met het Asperger syndroom kan ook slecht meekomen met gym laat de docent hier rekening mee houden.

Een leerling met het Asperger syndroom kan slecht omgaan met emoties. Zowel van hemzelf als van een ander. Een leerling met het Asperger syndroom zijn zelden ontspannen. Woede uitbarstingen zijn vaak een reactie op stress/ frustratie. Ontstaan door de voor hen ingewikkelde samenleving. Leerlingen met het Asperger Syndroom worden meestal angstig, boos en van streek bij geforceerde of onverwachte veranderingen.
Probeer dat voor te zijn door de leerling voor te bereiden op veranderingen en consequent te zijn.

De docent was nieuw. Dit leverde stress op. Elke verandering is voor een leerling met het Asperger syndroom een extra hobbel in zijn toch al complexe leven.
Probeer veranderingen te vermijden of bereid de leerling er op voor.Handreikingen voor de docent in het blauw

http://www.autsider.net/documentatie/documenten/Begrijp_de_student.htm (Understanding the Student With Asperger's Syndrome: Guidelines for Teachers
http://www.jufnaomi.nl/les.php?les=asperger
http://www.leraar24.nl/video/643/nooit-geleerd-syndroom-van-asperger

2. De jongen heeft Dyslexie

Kees_formulier%20verwijderde%20leerlingen%20dyslexie.jpg

Tekst “formulier verwijderen leerling”
Ik moes er uit omdat ik nix deed vloges meneer. Ik heb de hele les goed opgeled alleen niet alles opgesgreven. Ik onthou wel wat hij zegt, of ik schreif een paar belangreike woorden op. Ik weet dan tog wel wat er bedoeld wordt. Meneer snapd mij tog niet!
Als ik heel eerlek bent vint ik het niet erg nu hoef ik niet dat mega opstel te scheife. Je moet tog wat als mn moeder vanmorge niet geloovde dat ik ziek was.

Welke dingen vallen op in dit stukje??

1. Veel spelfouten
2. De leerlinge probeert van alles om maar onder de lastige onderdelen van Nederlands uit te komen.

Wat is nu zo kenmerkend aan dyslexie?
1. In het algemeen
Dyslexie is meer dan een probleem met lezen en schrijven.
Vaak gaat het samen met sociaal-emotionele problemen zoals gedragsproblemen, faalangst, vermijdingsproblemen, psychosomatische klachten en clownesk gedrag.
Als voorbeeld 2 fragmenten[[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftn1|[1]]]

- Leendert komt voor het eerst op onderzoek. Wanneer een leesblaadje tevoorschijn wordt gehaald, kruipt hij onder de tafel.
- Laurens is een echte gangmaker in de klas! Vooral tijdens de taalles vertelt hij wat er in het weekend allemaal gebeurd. Hij heeft steeds een verhaal klaar en kan het grappig brengen zodat de hele klas vaak moet lachen. Zo lang hij maar niet moet lezen of schrijven.

2. In de klas

Moeite met: [[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftn2|[2]]]
- Klankverwerving
- Technisch lezen
- Spelling
- Automatiseren
- Probleem met korte termijngeheugen
- Complexe taken
- Ruimtelijk inzicht, vreemde talen
Handreikingen voor de docent.
N.a.v. algemene handelingswijzer van Lodenstein College[[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftn3|[3]]]
- let vooral op de kwaliteit van de taal ipv spelling
- ipv aantekeningen overnemen op kopie meegeven
- indien mogelijk hulpmiddelen aanbieden (computerprogramma’s voorgelezen boeken)
- combineer tekst en afbeeldingen
- geef veel complimenten
- zorg voor positieve leerervaringen.

N.a.v. Gids Ik schreif faut omgaan met dyslexie
- Verwacht geen letterlijke definities
- Geef hulpmiddelen bij rekenwerk.
- Geef voldoende tijd voor schriftelijke overhoringen.
- Vraag bij ernstige gevallen om een mondelinge toelichting bij schriftelijke overhoringen.


[[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftnref1|[1]]] Ik schreif faut omgaan met dyslexie pag 26
[[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftnref2|[2]]] Ik schreif faut omgaan met dyslexie pag 26
[[file:/F:/DEEL PRESENTATIE DYSLEXIE .docx#_ftnref3|[3]]] Handelingswijzer voor dyslexie van Lodenstein College.

3. De jongen heeft ADHD

Uitst_form_Johan_ADHD.jpg
Tekst “formulier verwijderen leerling”

Ik moes de klas uit omdat meneer dacht dat ik nie mee zat te schrijven. Ik had heus al wel wat opgeschreven hoor. Voor het raam stonde leerlingen, dus daar zwaaide ik tegen, en dan moet ik eruit.
Karel en Tom waren ook bezig. En de andere zaten ook te lachen. Dus slaat nergens op.
En ik was wel aan het schrijven, en andere zaten ook te prate enzo. Nou en ik moes er toen weer uit.

Welke dingen vallen op in dit stukje??

1. De leerling ziet overal dingen gebeuren in de klas, en is snel afgeleid.
2. De leerling reageert op alle gebeurtenissen in de klas.
3. De leerling heeft een slecht handschrift.

Wat is nu zo kenmerkend aan ADHD?[1]
- Snel afgeleid, heeft moeite aan het werk te blijven, en het werk af te maken;
- Heeft moeite met aanwijzingen opvolgen;
- Heeft moeite met organiseren en plannen.
- Moeite met het negeren van prikkels van buiten af;
- Nogal eens druk en luidruchtig gedrag;
- Handelt of zegt dingen voordat wordt nagedacht;

Als voorbeeld 2 fragmenten[2]
- De les loopt ten einde, er is een hoop geroezemoes in de klas. De leraar verwacht dat de leerlingen hun huiswerk voor de volgende les noteren in hun agenda. Jeffrey (13) heeft ADHD. Hij heeft de opdracht totaal niet opgevangen door de onrust in de klas. Hij is al druk zijn tas aan het inpakken en rommelt met de oordopjes van zijn MP3-speler. ’s Avonds vraagt zijn moeder of hij huiserk heeft. Hij antwoordt: “Ik heb niks in mijn agenda, dus we hebben niks opgekregen.
- Jelmer (15) heeft ADHD en ODD. Hij zit in de derde klas van de havo. Tijdens de groepsles bij natuurkunde werd de klas ingedeeld in werkgroepjes. Ieder groepje kreeg vijf opdrachten die zij gezamenlijk moesten verwerken. Terwijl Jelmers groepje al druk bezig was met de eerste opdracht raakte Jelmer totaal de aandacht kwijt en werd onrustig. Achter zich ontdekte hij een kast met diverse laatjes. De laatjes gingen een voor een open, onderin vond hij een liniaal. Hij spring op en liep langs alle groepjes, terwijl hij met de liniaal tikken uitdeelde op de hoofden van de andere leerlingen. Die reageerden geïrriteerd, maar Jelmer ging druk door totdat het uit de hand liep en hij zijn liniaal doormidden sloeg op de rand van de tafel.Handreikingen voor de docent.
N.a.v. algemene handelingswijzer van Lodenstein College[3]
- geef korte, duidelijke opdrachten
- herhaal steeds regels en afspraken
- zorg voor voldoende prikkelende, uitdagende lesstof
- beloon en complimenteer vaak;
- probeer tijdens klassikale les zoveel mogelijk oogcontact te houden;
- plan rust- en ontspanningsmomenten in gedurende de les.

N.a.v. boek “Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie” [4]
- beloon gewenst gedrag, negeer indien mogelijk ongewenst gedrag;
- werk bij het lesgeven met geheugensteuntjes, checklists en herhaal belangrijke dingen;
- reageer zakelijk en neutraal bij conflicten, vermijd lange preken en discussies;
- bied structuur en regelmaat en zoveel mogelijk voorspelbaarheid;
- geef de jongere ruimte om zich af en toe af te zonderen of om te bewegen;
- geef de jongere altijd weer een nieuwe kans;
----

[1] Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie pag 58
[2] Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie pag 58
[3] Handelingswijzer voor AD(H)D van Lodenstein College.
[4] Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie pag 86, 87

4. De jongen heeft ODDUitst_form_ODD_Niels.jpg